29 دی، روز هوای پاک

29 دی، روز هوای پاک
امروز 29 دی ماه روز ملی هوای پاک می باشد. به امید روزی که هر روزمان هوای پاک داشته باشیم.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: tahviehsam.com       تاریخ انتشار 1398/10/29


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا