معرفی مدیران ساملن

 • آقای سام عالیخانی
  • نام و نام خانوادگی: آقای سام عالیخانی
  • سمت:مدیر عامل
  • تلفن تماس:021-88526010
  • پست الکترونیک: Sam@samlangroup.com
 • آقای مهدی فعال
  • نام و نام خانوادگی:آقای مهدی فعال
  • سمت:رئیس هیٔت مدیره
  • تلفن تماس:021-88526010
  • پست الکترونیک: Faal@samlangroup.com
 • آقای پوریا ارقند
  • نام و نام خانوادگی:آقای پوریا ارقند
  • سمت:قائم مقام مدیر عامل
  • تلفن تماس:021-88526010
  • پست الکترونیک: Arghand@samlangroup.com

آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا