هوای تبریز در 24 ساعت منتهی به 3 بهمن ماه ناسالم شد

هوای تبریز در 24 ساعت منتهی به 3 بهمن ماه ناسالم شد

هوای تبریز در 24 ساعت منتهی به 3 بهمن ماه برای گروه‌های سنی حساس ناسالم شد.

تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1400/11/03


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا