نتایج آزمایش میکروب زدایی دستگاه تصفیه هوای ساملن

نتایج آزمایش میکروب زدایی دستگاه تصفیه هوای ساملن
نتیجه آزمایش انجام شده بر روی دستگاه های تصفیه هوای ساملن توسط گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان حاکی از کاهش چشمگیر
آلودگی های باکتریایی و قارچی موجود در هوا می باشد. نتیجه آزمایش در زیر قابل مشاهده است.

مرجع خبر: tahviehsam.com       تاریخ انتشار 1398/12/07


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا