لزوم استفاده از یونایزر در دستگاه تصفیه هوا

لزوم استفاده از یونایزر در دستگاه تصفیه هوا

هنگامی که سیستم یونیزاسیون هوا در تصفیه هوا روشن باشد ولتاژی به شبکه سوزنی شکل که در مسیر تخلیه هوا قرار دارد ارسال و مولکولهای هوا در برخورد با الکترون ها یونیزه شده و یون های منفی به مولکول ها متصل می گردند و مولکول های هوا یا بخار خارج شده از تصفیه کننده هوا یونیزه می گردد، این مولکول های یونیزه شده در برخورد با ذرات معلق در هوا ، گرد و غبار ، دود سیگار و آلودگی ها معلق در هوا تشکیل ذرات بزرگتر و سنگین تری را می دهد و این ذرات سنگین یا در کف محل به زمین می نشیند و یا در دستگاه تصفیه در فیلترهای دستگاه تصفیه هوا به دام می افتند. این سیستم که در تمامی دستگاه­های تصفیه هوای ساملن استفاده شده است  به کاهش ذرات معلق و آلودگی هوا کمک نموده و در نتیجه تنفس بهتر و هوای سالم تری برای شما به ارمغان خواهد آورد اگر شما در منزل یا محل کار خود از تصفیه کننده هوای ساملن استفاده نماید مطمئن باشید که هوای سالم تری تنفس خواهید کرد و گرد و غبار کمتری در هوا خوا هد بود.مرجع خبر: بخش تحقیق و توسعه شرکت سرمایش تهویه سام       تاریخ انتشار 1396/12/13


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا