شاخص آلودگی هوای تهران امروز بر روی ناسالم قرار گرفت

شاخص آلودگی هوای تهران امروز بر روی ناسالم قرار گرفت
شاخص آلودگی هوای تهران امروز بر روی ناسالم قرار گرفت.
بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران:هوای تهران با شاخص  114 در تاریخ 21 اسفند 1397 ناسالم برای گروه های حساس می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/12/21


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا