تهران، اصفهان، اهواز جزء 10 شهر آلوده دنیا

تهران، اصفهان، اهواز جزء 10 شهر آلوده دنیا
سالیانه در تهران 4000 نفر مستقیما در اثر آلودگی هوا فوت می کنند. آمار سازمان هواشناسی و محیط زیست در سال 92: فقط 4 روز هوا در شرایط معمولی بوده و سازمان ترافیک تهران اعلام کرده است که میزان آزبست در هوای تهران 300 برابر استاندارد جهانی می باشد.

مرجع خبر: سازمان ترافیک تهران       تاریخ انتشار 1392/12/10


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا