تهران روزهایی با هوای سالم را طی می کند

تهران روزهایی با هوای سالم را طی می کند
تهران روزهایی با هوای سالم را طی می کند. بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای امروز، 08 اسفند 1397 در وضعیت سالم  قرار دارد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/12/08


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا