شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 7/7/1397

 شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 7/7/1397
بنا بر گزارش سایت شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوای تهران امروز مورخ 7/07/1397 در ساعت 8:00 به قرار زیر می باشد:
ذرات معلق کمتر از 10میکرون:42
ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون:53
منو اکسید کربن:24


مرجع خبر: http://airnow.tehran.ir       تاریخ انتشار 1397/07/07


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا