هوای تهران همچنان آلوده

هوای تهران همچنان آلوده
بنا بر گزارش سایت شرکت کنترل کیفیت هوا شاخص کیفیت هوا امروز 24/11 عدد 115 وناسالم برای گروههای حساس می باشد
در این شرایط بنا به توصیه پزشکان استفاده از دستگاه تصفیه هوای خانگی (مانند تصفیه هوای ساملن) به شدت توصیه می شود.

مرجع خبر: http://air.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1396/11/24


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا