شاخص کیفیت هوا یکشنبه 2 تیر

شاخص کیفیت هوا یکشنبه 2 تیر
شاخص کیفیت هوای امروز 110 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد و با توجه به شاخص 94 در روز گذشته بر میزان غلظت آلودگی هوا نسبت به دیروز در همین ساعت افزوده شده است. انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند. بهتر است در روزهای آلوده افراد با بیماریهای قلبی ریوی نظیر آسم، برونشیت مزمن و نارسایی قلبی از خروج از خانه اجتناب نمایند.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/04/02


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا