شاخص کیفیت هوا دوشنبه 30 اردیبهشت

شاخص کیفیت هوا دوشنبه 30 اردیبهشت
شاخص کیفیت هوای امروز 57 و در شرایط سالم می باشد و میانگین غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از ایستگاههای شهر ری و شهرداری منطقه 15 در سایر ، در حد مجاز است.

ازن موجود در هوا آسیبهای شدیدی به کودکان، افراد سالخورده و افراد دارای ناراحتی تنفسی وارد می کند.قرار گرفتن حتی در معرض پایین ازن به مدت 6- 7 ساعت  متوالی باعث کاهش توان ریه ها توأم  با عوارضی مانند درد قفسه سینه و سرفه می شود.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/02/30


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا