شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 29/7/1397

شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 29/7/1397
بنابر گزارش سایت شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوای تهران امروز مورخ 29/07/1397 در ساعت 10:15 ناسالم برای گروه های حساس می باشد.
پیشنهاد می شود کودکان، افراد پیر و کسانی که دارای ناراحتی های قلبی می باشند در ساعات آلودگی از منزل خارج نشوند.


مرجع خبر: http://air.tehran.ir       تاریخ انتشار 1397/07/29


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا