شاخص کیفیت هوای 15 آبان

شاخص کیفیت هوای 15 آبان
شاخص کیفیت هوای امروز 111 و در وضعیت نا سالم برای گروه های حساس است.با توچه به شاخص 93 در روز گذشته، بر میزان آلودگی نسبت به دیروز در همین ساعات افزوده شده است. همچنین با توجه به گزارش های هواشناسی، انتظار می رود  که شاخص تا ساعات بعد از ظهر  در همین شرایط باقی بماند. برای کاهش آلودگی هوا ، سعی کنید باد لاستیک ماشین هایتان را تنظیم کنید.

مرجع خبر: مرکز کنترل آلودگی هوای تهران       تاریخ انتشار 1392/08/15


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا