شاخص کیفیت هوای شنبه 5 مرداد

شاخص کیفیت هوای شنبه 5 مرداد
شاخص کیفیت هوای امروز 110 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد. با توجه به شاخص 106 در روز گذشته کمی بر غلظت آلودگی نسبت به دیروز در همین ساعت افزوده شد. همچنین انتطاار می رود شاخص با توجهه به گزارشهای هواشناسی تا ساعات بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/05/05


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا