شاخص کیفیت هوای شنبه 18 آبان

شاخص کیفیت هوای شنبه 18 آبان
شاخص کیفیت هوای امروز145 و در شرایط نا سالم برای گروه های حساس است.با توجه به شاخص 126 در روز گذشته، بر میزان غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز در همین ساعات افزوده شد. همچنین انتظار می رود شاخص تا عصر در همین شرایط باقی بماند و یا وارد شرایط نا سالم شود. در روزهایی که شاخص ذرات معلق بیشتر از 150 باشد، هر فردی باید فعالیتهای طولانی یا خیلی سنگین خارج از منزل را کاهش دهد.

مرجع خبر: مرکز کنترل آلودگی هوای تهران       تاریخ انتشار 1392/08/18


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا