شاخص کیفیت هوای سه شنبه 29 مرداد

شاخص کیفیت هوای سه شنبه 29 مرداد
شاخص کیفیت هوا امروز 88 و در شرایط سالم قرار گرفته  است. با توجه به شاخص  83 در روز گذشته کمی بر غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز در همین ساعت افزوده شده است. همچنین انتظار می رود شاخص تاساعات بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند. ضربان قلبی نامنظم وسکته قلبی از اثرات تنفس ذرات معلق است.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/05/29


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا