شاخص کیفیت هوای سه شنبه 15مرداد

شاخص کیفیت هوای سه شنبه 15مرداد
بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده منواکسید کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده و بر میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون افزوده شده است. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد.

مرجع خبر: http://air.tehran.ir       تاریخ انتشار 1392/05/15


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا